اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15869-2.pdf 15869-2.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی /
ناظر علمی : آقای احمد حکیم جوادی /