الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/27 دوره : دهم شماره ثبت : 644 شماره اجلاسیه : 354 ترتیب چاپ : 1540 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

صادقی- سلیمانی- موسوی لارگانی- سروش- عابدی-
محمدابراهیم رضایی- عبدالهی- ساری- پورمختار- محمد کاظمی- کواکبیان- نگهبان سلامی- امینی فرد- بیگدلی- ابطحی- علی جانی زمانی- زرآبادی- نوروزی- انارکی محمدی- مازنی- تابش- مقصودی- محمدی(قزوین)- مطهری- امیرحسنخانی- میرزاده- رضیان- مافی- فاطمه سعیدی-
سیده فاطمه ذوالقدر- حمزه- اولادقباد- حسین زاده بحرینی- رحیمی جهان آبادی- مسعودی- تاجگردون- برزگرکلشانی- علی محمد مرادی- بادامچی- لاهوتی- محمدی(تهران)- انصاری- جمالی سوسفی- وحدتی هلان- حمداله کریمی- سیدفرید موسوی- فتحی- یوسف نژاد- جعفرزاده ایمن آبادی- نانواکناری- شریعت نژاد- سیده فاطمه حسینی-
علی ابراهیمی- پارسایی- رجبی- کمالی پور

کمیسیون

اصلی :  تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس فرعی :  قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/08/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 644
3 ›  1398/09/03 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری