الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/27 دوره : دهم شماره ثبت : 644 شماره اجلاسیه : 354 ترتیب چاپ : 1540 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری